Atlantis II.

30.03.2023

KAPITOLY: - ATLANTIS - MÝTUS O ATLANTIS - FOTOGALERIE - (zákresy lokality Atlantis, fakta ze vzniklých zákresů, mapy) (další fotogalerie k tématu Atlantis  v článku - Ostrov, poloostrov, nebo pevnina?) - BYLA ATLANTIS SKUTEČNĚ OSTROVEM?- 

 Podle, nejedné studie, Atlantis opravdu existovala. Mnoho badatelů se snaží předložit své, mnohdy i celoživotní bádání a všichni jsou přesvědčeni, že právě oni, bájný ostrov nalezli. Po celá tisíciletí se o ostrově vypráví, ale důkaz stále, nebyl předložen. Řecký filosof Platón o ostrově králů, vytvořil zápis a tím této báji zajistil stálou pozornost, až do daleké budoucnosti. Snad, by rád slyšel, že ještě v 21. století budou lidé jeho řádky číst a přemýšlet, zda autor popisuje fikci, nebo skutečnou historii. A tak se mýtus o bájné Atlantis stal, nesmrtelným a přetrval, až do dnešních dnů.

Na stránkách - Vyspělé civilizace ztracené v čase - představujeme a vracíme se stále zpět k lokalitám a samotnému, Středozemnímu moři. To není náhoda. Platón, Atlantis popisuje, jako skutečné impérium, kdesi ve Středomoří. I když nám učenec vypráví, jak v dávné době se velmi vyspělý ostrov propadl do hlubin moří, v zapěti vykresluje nádherné a rozsáhlé území, této civilizace i na pevnině. Z toho vyplývá, že pokud Atlantis postihla živelní pohroma, potopila se jí pouze část! 

Teorie, kterou, zde popisujeme vypráví trošku odlišný příběh, než jsme znali doposud. Atlantis skutečně existovala a zanechala po sobě mnoho důkazů. Atlantis, netvořil pouze jeden velký ostrov, nýbrž středový poloostrov s pevninskými mosty a rozlehlé území na pevnině. Platón uvádí, že přes Atlantis, bylo možno přejít na jiné kontinenty a že měla kruhovitý tvar. Z tohoto faktu vycházíme, protože ani jedna lokalita, doposud určená badateli, přesně nesouhlasí s popisem a nelze přes ní přecházet na jiné kontinenty. I místo, Heraklových sloupů je milně interpretováno. A tak po 2 300 letech si dovolíme představit zcela novou teorii. Autorka Kristýn Donn, svou práci představuje v rukopise pod názvem - Ostrov, poloostrov, nebo pevnina? - a snaží se zde vysvětlit, jak se dopracovala ke svému závěru. Je nutno, zde podotknout, že autorka vychází z popisu staré mapy, nikoliv z domněnek. Zda, mapa vyznačuje opravdu bájný ostrov, nebo je to pouze další tečka na mapě s možnou lokalitou Atlantis zůstává nadále tajemnou otázkou. Jisté, však již v tuto chvíli je, že pokud se začteme pozorně do Platónova díla, místo které, zde představujeme je totožné s vyprávěním filosofa. Souhlasí tu, tolik základních bodů, že náhoda se dá již nyní téměř vyloučit.

Mýtus o bájné Atlantis, neznáte?

Pro, ty čtenáře, kteří o bájném mýtu, slyší poprvé, nebo jen z útržků z novin, stručně Atlantis představíme. Před 12 000 lety, měla na naší Zemi expandovat, nadprůměrně vyspělá civilizace. Tato země, ale byla zničena živelní pohromou ve velmi krátkém čase a to, za 24 hodin. Záznam o Atlantis, měl, být vepsán nejen do sloupů v egyptských chrámech. Kněží, těchto chrámů si tajemství předávají celá tisíciletí a uchovávají si je v myslích. Pro ostatní svět, byl však příběh o zničeném ostrově zapomenut. Takováto katastrofa postihla mnohé z lokality Středozemního moře a většina z nich, také patřila do významných kultur. Není se čemu divit, že příběh o Atlantis, byl v takovém množství obdobných pohrom, ve stejné lokalitě, prostě zevšedněn a později i zapomenut. Kolem roku 600 př.n.l. se Řek Solón vydává na cestu do Egypta a mimo jiné hovoří i s mnichy, kteří mu po 9 000 letech, konečně příběh o Atlantis vypráví a předávají. 

Solón pocházel z královského rodu, tedy jistě byl vhodným příjemcem, této zprávy a naslouchá, velmi podrobným informacím o této civilizaci a její zemi. Solón, chtěl z příběhu, vytvořit epos, své dílo, ale nedokončil. Zápisky z Egypta, se dostávají, až po desetiletích do rukou filosofa Platóna. Řek, začne příběh zpracovávat, ale ani on, své dílo nedokončí. Krátce po smrti Platóna, Řecko kolonizuje Řím. Řecko, bylo doposud dominantním a kulturním národem Středomoří, které samo většinu území kolonizovalo. Tenkráte, se jeho vývoj zastavil a již nikdy neobnovil. Mnoho z této země, bylo zničeno, mnoho ukradeno a přemístěno, do jiných zemí, mnoho měst a přístavů, bylo potopeno a roztrháno zemětřesením. 

Těžké, snad, až nemožné, zde chtít nalézt spojitosti s našim příběhem. A tak, zůstalo pouze nedokončené vyprávění filosofa o bájné a ztracené Atlantis. Překrásné a rozlehlé ostrovní zemi, kde byla vysoká vyspělost a úroveň panovníků a jejich obyvatelů. Nejbohatší stát světa se zlatými chrámy sahajícími do nebes, které střeží na pevnině i z moří, profesionální armáda. Lidé, znali pokročilé zemědělství a zavlažování. Využívali termálních pramenů a po celém království, vystavěli tisíce lázní. Země s rozlohou Afrického kontinentu, protože přirovnání velikosti, bylo větší než Libye a Malá Asie dohromady. Libye, byl název pro dnešní Afriku. Atlantis netvořil pouhý ostrov, ale celý kontinent. Země, která vládla tisíce let a o které, byl logicky vytvořen zápis o její existenci v nedalekém Egyptě. Jen díky slavnému jménu filosofa a učence, se zpráva dochovala, až do dnešních dnů, ale protože Platón své dílo také nedokončil, ani neuvedl přesnou polohu i když ji musel znát, z prastaré historie se stal, krásný mýtus. Historici existenci Atlantis popírají a vyvrací, ale, mnoho badatelů, stále věří, že ostrov králů, byl skutečný.  Je pravděpodobné, že název Atlantis, byl vytvořen Řeky a že království o kterém hovoříme, neslo úplně jiný název, to je zřejmě i důvod toho proč o ostrově Atlantis, nikde není žádný zápis. 


Fotogalerie

Vezměme si k ruce Platónův popis Atlantis, vše co s touto civilizací souviselo, kde a u koho se po tisíciletí ukrýval záznam, než byl přetlumočen knězi dál. (Egypt) Kde se nachází Síň záznamů, kde mají být informace o ostrově? (Egypt) A komu, byla tato zpráva následně předána? (Řekům) Proč učenec popisuje okolí Středozemního moře a ne Atlantického oceánu, kde je určována lokalita Atlantis? Od nepaměti, bylo okolí Středomoří domovem společností s rozvinutou sociální strukturou. Na dně moře nalézáme prastará města, která byla ve své době součástí jednoho ohromného celku a impéria. Středozemní moře, bylo součástí antického Řecka, ale i starého Egypta, Izraele, nebo Turecka a právě zde, nalézáme stále starší archeologické nálezy, u kterých je již datace, vědecky prokázána a přesahuje do dob, dávno před 10 000 př.n.l.! Tedy do časů, naší Atlantis. Připomeňme si například ostrov Maltu a jeho dokonalé megalitické stavby, nebo ostrov Sardinii a jeho ohromné množství pevností, ale i pláží, které mají shodné barvy písku, jaké popisuje Platón u Atlantis - bílé, černé, červené. Mohou, být tyto ostrovy pozůstatky hledaného ostrova? Nebo si opravdu filosof vše vymyslel a všechny důkazy, jsou pouhá náhoda? To, co zde nalézáme, jsou však, již potvrzená fakta, žádné mýty a báje.

 Středomoří disponuje, ohromným množstvím nálezů, pod mořskou hladinou, na všech ostrovech, ale i na rozlehlém dílu písečné, nebo hornaté pevniny, lemující celé pobřeží v podstatě archeologicky stále, neprozkoumané. Významné historické lokality se táhnou od moře, až daleko do vnitrozemí a to, do všech světových stran. Platón popisuje dlouhé táhnoucí se pohoří na sever, přes celý atlantský ostrov, například i Apeniny se táhnou, přes celý jeho poloostrov. Nebo, antičtí bohové pocházející z nedaleké hory, (od Apeninského poloostrova) Olymp a jejich potomci, jako byl Hérakles. Toto jméno přímo souvisí s mýtem o bájném ostrově, protože právě za jeho sloupy se měla Atlantis rozkládat.

 Řecko i Egypt, jsou v našem příběhu přinejmenším blízcí sousedé, nebo dokonce součást zaniklého impéria? Nadprůměrnost, nad ostatními národy je jistě řadí na první místa v žebříčku, adeptů s možnou pokrevní linii Atlanťanů. Stále nepochopený Egypt a jeho nadpozemští bohové, kteří tak, jak záhadně přišli, stejně i zmizeli. Pyramidy v Gíze se svou Sfingou, pod kterou má být, vybudována spletitá sít chodeb a tunelů a také Síň záznamů, kde mají být, uloženy všechny informace o Atlantis. Proč, ale právě zde? Vědci opravdu zjišťují pomocí elektromagnetické sondáže, že pod Sfingou jsou tunely a dutiny, které jsou vytvořeny uměle, prozkoumat je však nesmí! Egypt má jednu teorii a té se drží, nikomu nedovolí tuto teorii zpochybnit. Konkrétně u Sfingy je bádání přísně zakázáno. Proč? Podobné je to i s Cheopsovou pyramidou, my dnes již víme, že tato pyramida, není čtyřstěn, ale osmistěn, proč žádná jiná pyramida, nebyla postavena obdobně? Možná proto, že osmistěn je patrný pouze z výšky? A lidé stavěli to, co viděli na zemi a podle toho tvořili kopie? Že nestaví přesnou kopii originálu, netušili. Přes to, všechny pyramidy v Egyptě, jsou představovány světu, čistě jako egyptské pyramidy. 

Egypt jistě zůstane ještě hodně dlouho tajemným. Nás, ale nyní zajímá možná souvislost s Atlantis a ta zde je jistá! Je možné, že ve své době Egypt spadal pod správu Atlantis a právě Egypt, bude zřejmě schopen vydat svědectví k naší teorii. Protože je to relativně politicky klidná země vhodná k archeologickým pracím a pod nánosy písku, bude co objevovat, dalších tisíc let. Pokud to ovšem Egypt povolí a to je nepravděpodobné. Nikdy, nedovolí zveřejnit fakta, která by potvrdila, že na dnešním území Egypta, žila kdysi dávno vyspělá civilizace, která spravovala i celou Mezopotámii a velkou část Středomoří. Egypt nechápe, že i tak by zůstal nejdůležitějším místem na světě, co se týče archeologických průzkumů. Protože pro archeology z celého světa, na vždy zůstane Egypt - Zlatým grálem.

 Pouhý, nepatrný souhrn lokality Středozemního moře. Místo, kam Platón směřoval svůj  popis bájného ostrova. Atraktivní a vyhledávané útočiště, mnoha civilizací, různých kmenů a kultur, po tisíciletí. Od prvního osídlení, se zde vedou války o území, nejen migrujících kmenů, ale i války mezi sebou, mezi vlastním národem, město proti městu v jedné říši. A nikdy se již nepodařilo, jednomu národu, vytvořit tak ohromné a jednotné impérium, které by vládlo po tisíce let celému Středomoří, tak jako tomu bylo u Atlantis i když se o to nejedeni snažili. Jediné, co nesouhlasí s popisem učence a představovanou teorii je, že ostrov nebyl ani zdaleka potopen celý a Atlantis logicky nemohla zaniknout přes noc, když její součástí, bylo rozsáhlé území daleko do Středozemě. Zničeno a potopeno, bylo královské sídlo a jeho ostrov. Moře zalilo velkou část i přístavních měst, zřejmě nejdůležitější centra, která Atlantis tvořila a ve, kterých soustředila svou obranu a vojsko s loděmi. Pokud přišla o obranu, přišla i o svou moc. Ztráta, byla tak rozsáhlá, že se již nepodařilo Atlantis vzpamatovat. Rozdrobený národ, přeživších z Atlantis, nakonec sám musel migrovat. Kam se však obyvatelé přesunuli, je otázkou. Pokud, by tento fakt Platón uvedl, jistě by lokalita, byla dávno určena. My, ale neznáme přesné znění celého popisu, protože autor své dílo Timaios, Kritias z nějakého důvodu nedokončil. A tak, pro mnohé, stále zůstává více otázek, nežli odpovědí.

K vyprávění, je potřeba i představivost, tu, ale máme, každý na jiné úrovni. Při pohledu na obrázek, se zdá vše srozumitelnější.

 Proto, jsme připravili malou fotogalerii, která, mnohé vysvětluje. Popis obrázků, je jednoduchý. Vycházíme z aktuální mapy světa, do které je zakreslena, lokalita a mapa u které se domníváme, že by mohlo jít o skutečnou mapu Atlantis z doby před 10 000 lety př.n.l. a zjevně i před Velkou potopou. Protože pevnina je viditelně ještě tam, kde dnes moře a například Británie, byla ještě součástí Evropy. O jejím zatopení popisujeme na těchto stránkách v jednom z článků - Vyspělé civilizace ztracené v čase. Autorka si trošku pohrála a zjistila, že například při vytvoření přesných poloměrů kružnic,  z výchozího budu, domnělého středu Atlantis, její kružnice prochází většinou hlavních měst  a významných měst v celé Evropě. Jako první město si vybrala Jerusalem, na kružnici se pospojovali další města, jako korálky na náhrdelníku. Menší poloměr kružnice potom přenesla na aktuální mapu světa a vytvořila, jakousi posvátnou geometrii, když pospojovala body - (body na mapě jsou ve skutečnosti města). Při přenesení stejného poloměru kružnice, mezi světadíly Afriky a Antarktidy, tato kružnice, přesně vyplňuje vzdálenost, těchto dvou kontinentů. Země, tak vypadá jakoby, byla navržena jedním architektem, který ve svém projektu opakuje záměrně, stále stejná čísla. A to, se zde zaměřujeme pouze na Evropu. Geometrie, není tak propracovaná, autorka pouze zkoušela, různé možnosti a to, co zde představuje, je jedna z nich. Za zmínku stojí i fakt, že poloha Atlantis přesně koresponduje se souhvězdím Labutě. O tomto souhvězdí píšeme v článku - Nebeský pták-. Jistě velice zajímavá práce, představující zcela nový pohled na možnou existenci nejen Atlantis. 

A nyní již k popisu fotogalerie. 1) Na prvním snímku vidíme současnou mapu světa se zakreslenou Atlantis. 2) Druhý snímek je zakreslen opět do současné mapy, aby bylo možno mapy porovnat. Z tohoto nákresu vyplývá, že Atlantis nebyl pouze ostrov, ale poloostrov s ohromnými pevninskými mosty, které spojovaly i světadíly, zřejmě to byl celý kontinent. Velice zajímavé je protínání se kružnic, na velmi významných lokalitách. 3) Zákres souhvězdí Labutě do předešlé mapy, které koresponduje s předkládanou teorií. 4) Z výchozího bodu, opsané kružnice, které na sebe navlékají hlavní, nebo důležitá největší, města Evropy. 5) Červeně zakreslené území předpokládané Atlantis. Ve skutečnosti toto území, bylo zřejmě rozsáhlejší a sahalo, až za Británii a velkou část Afriky (dříve Libye), červená linie značí pouze, nejbližší královské území. Platón popisuje rozlehlé pevninské území spadající pod Atlantis o rozloze Libye a Malé Asie dohromady, tato myšlenka je tedy  reálná. Střed Atlantis zmizel z map a zůstalo z něj jen horské torzo z kterého se po opadnutí vod, následně stal nejvýznamnější  poloostrov Středomoří. 6) Zákres teorie, do současné mapy. 7)  Platón popisuje úrodnou, obdélníkovou část atlantské země. Řecké hranice mají obdobný obdélníkový tvar i rozměr, doposud. Také popisuje, že velká část Řecka zmizela pod hladinou společně s Atlantis. Další náhoda, nebo přesně určená, ale námi nepochopená platónská myšlenka? 8) Dávná historie? Do mapy je zakresleno devět čtverců - království devíti kraleviců, desátý byl králem celého kontinentu. Těžko to potvrdíme, ale vyvrátit nemůžeme. 9) Zde autorka představuje teorii s kružnicemi, ze kterých vytvořila geometrické obrazce. Černé body, jsou reálná současná města. Vytvořený obrazec je jistě zajímavý, ale zvláštní je náhodně použitá, kružnice stejného poloměru, mezi dvěma kontinenty. Afrikou a Antarktidou, která vzdálenost kontinentů přesně vyplňuje, jakoby  poloměru, byl nějak universální. 10) Soubor map autorka uzavírá, vykreslením tohoto, vzniklého obrazce z kterého vytvořila, jakýsi znak. 11) 12) 13) nejstarší mapy Středomoří. Zde je jasně vidět, jaká byla představa o světě a o Atlantickém oceánu. Atlantis za hranice Země, nebyla kam umístit. Také zde můžeme porovnat formování malého průlivu mezi Atlantikem, který se postupně rozšířil do dnešní podoby Gibraltaru. 14) 15) ukázka obalu knihy autorky jejíž teorii zde představujeme. Kniha je připravená k výtisku. 16)  Jedna ze stovek sicilských mozaik, které mohu popisovat převzatý život z Atlantis 17)  Záhadná a tajemná Sardinie a její obří sochy, podobající se spíše umělé inteligenci nežli skutečným lidem. 18) Novodobá představa Hérakla a jeho sloupů, na Gibraltarském průlivu. Sloupů je ve ve Středomoří nesčetně a mnohdy zdobí i vlajku, nebo znak země. 19) Část Jónských ostrovů. Přírodní sloupy, které mohly být také považovány za Héraklovy sloupy. Stojí před vstupem do Řecka a jednoznačně  tvoří jakousi bránu. Teoreticky, by toto místo mohlo být známo všem. Korintský záliv, tvoří i čistě Řecké moře, tedy - Naše moře-. Toto místo se však neshoduje zcela s popisem filosofa. 20) Nádherný obraz od známého malíře W. Turnera, kde zobrazuje Kartágo. Jakoby v dáli nebyla zobrazena pouze sluneční záře. Naproti území dokonalého Kartága se podle naší teorie, mohla zrcadlit Atlantis a pohled z protějších břehů, by byl asi obdobný.  21) Vyobrazení současného Řecka. Obdélníkový tvar je stále patrný. Vyspělé civilizace, ztracené v čase si žádají, své znovunalezení. 21. století bude stoletím objevů a rozluštěním mnoha záhad. Je nutné přepsat historii a přiznat, že vznik vyspělých civilizací musíme zařadit do dob o kterých téměř nic nevíme. Pokud, ale tento fakt konečně připustíme, otevře se nám rázem celý archív vědomostí a zkušeností z dávnověku. Měli bychom se od nich učit a vyvarovat se chyb, aby se tento zánik civilizací, již neopakoval. To co se stalo civilizacím ztracených v čase, může potkat i nás. My, pánové tvorstva se domníváme, že to není náš problém, ale realita vypráví o pravém opaku. Příběh lidstva nemusí být nekonečný, jak se domníváme.

„Historie je učitelkou života“   Markus Tullius Cicero (106-43 př.n.l.)

TAK SE UČME!

Ostrov, poloostrov nebo pevnina?

Je Apeninský poloostrov, tím místem, které staletí hledáme? Vše nasvědčuje tomu, že patrně ano. Vzniklo, zde největší impérium Řím a Vatikán, před tím zde vládl národ vyspělých Etrusků. Kolem pobřeží je mnoho potopených a  dokonale zakonservovaných měst, které vykazují dřívější kulturu, než římskou. Je zde, velmi aktivní tektonická činnost a nejznámější sopky. Mokřady a louky. Pohoří i lesy. Moře a pláže. Termální prameny a lázně. Příjemné klima. A v podstatě dominantní a symbolické  umístění atlantského království, téměř ve středu dvou kontinentů, které tato země spojovala. Přístup k moři, ale i k pevnině hluboko do vnitrozemí. 

Od západu střežící vojenský ostrov Sardinie s tisíci Nuraghy, starověkými tvrzemi a pevnostmi. K čemu potřeboval tento ostrůvek, tolik pevností? To nám není doposud známo. Mohla to být vojenská základna Atlantis? Proti nezvaným hostům plujícím od Atlantického oceánu? Dál, do Středomoří, by se dostávali tyto lodě jen stěží, bránila jim v tom nejen Sardinie, ale i pevninské mosty Atlantis, které střežilo vojsko, které plnilo funkci celnice a vpustilo pouze domluvené a nahlášené obchodní lodě.

 Pokud to takto fungovalo, celé Středomoří logicky vzkvétalo a zdokonalovalo se! Nemuselo se soustředit na války, ale pouze na svůj rozvoj.  I možná migrace lidí z jednoho kontinentu na druhý, přes pevninské mosty, tak jak Platón popisuje, souhlasí. Z centra zkázy, uprostřed Atlantis se lidé přesunuli dál na pevninu, ale králové již nedokázali obnovit, takové jednotné impérium. V každém případě, mnohé bylo zničeno zemětřesením a tsunami.  Z ohromného území zřejmě zůstala jen kostra pohoří a země, zde opět začala vznikat, až po dlouhé době a opadnutí vody. O období mezi 10 000 a 5 000 lety př.n.l. téměř nic nevíme. Pokud připustíme tuto teorii, jako reálnou, na území, kde kdysi expandovala Atlantis, se usadilo a vzniklo, následně mnoho velmi vyspělých kultur. Jakoby se celá prastará historie chtěla opakovat. Na celém světě, nenalezneme takovouto lokalitu. Z této části světa se následně formovala budoucí Evropa. Atlantská celnice chránila celé území před nežádoucími vpády cizích vojsk a kmenů. Po zničení této překážky následoval nekončící boj o území a majetek všech, zde žijících národů a jejich postupný pád. 

Z historických zdrojů víme, že útoky z moře, Mořskými národy, byly pro mnohé východní civilizace fatální. Za nejvyspělejší a nejstarší, zde žijící  národ považujeme Řeky. Nakonec i současné hranice této země opisují obdélníkový tvar. Popsaná Platónem, obdélníková část Atlantis, koresponduje s lokalitou a shoduje se s částečně zničeným a potopeným Řeckem v dobách, kdy živel měl zničit i Atlantis. Řecká kultura, sahá daleko do minulosti a není vyloučeno, že právě oni, jsou potomky této pradávné civilizace. Řekové, část Apeninského poloostrova ve své době i kolonizovali. Nakonec, i egyptští kněží si vybrali právě potomka Řeků k předání zprávy o Atlantis, kterou střežili 9 000 let. Proč asi? Odkud přišli tito kněží, když Egypt se formoval teprve, před 3 000 lety př.n.l.? A kde ukrývali tuto zprávu, když údajně na Zemi ještě nic nebylo? Solón, však zprávu nezveřejnil a tak jeho zápis, zůstal ležet a čekal na svůj čas, další téměř  století. Až, filosof Platón, toto prastaré poselství, zpracoval a představil veřejnosti. Nikdo, jeho vyprávění, však nevěřil a Atlantis se stala mýtem. Jen díky tomu, ale tato informace nezmizela v hlubinách času a celých 2 600 let se lidé snaží, tuto záhadu rozluštit. Pokud, by neměla být Atlantis znovuobjevena a potvrzena, učenci a kněží, by informace o ní střežili na věky. Je opravdu možné, že jsme po celá tisíciletí místo poloostrova, hledali lokalitu potopeného ostrova v rozlehlém oceánu a moři a to do slova po celém světě? A je opravdu reálné, že to není nikde v kronikách Apeninského poloostrova zaznamenáno? A nebo se jen špatně díváme? Všichni víme, že městský stát Vatikán v Římě vlastní, ohromné archivy až, 38 km dlouhé, se starověkými záznamy z celého světa. Proč tyto záznamy nejsou v muzeích, aby se o nich lidé mohli dozvědět, prohlížet si je a vzdělávat se z nich? Co, za tajemství se skrývá v kilometrových regálech, přeplněných artefakty a spisy? Naše minulost? Dozvíme se, někdy skutečnou historii lidstva, dříve nežli opět zmizíme z povrchu zemského? Jedno je jisté, pokud by se v archívech nacházelo to, co všichni víme a známe, to co nás učí ve školách, nebylo by to přísně střeženo a utajováno. Z jakého důvodu vůbec tento archív existuje a pro koho?(pokračování Atlantis III.)