en-Atlantis I.

08/06/2021

 Atlantida se řadí mezi zaniklé civilizace. Názory na existenci tohoto bájného ostrova se liší. Vědecká skupina se kloní k myšlence, která naprosto vyvrací možnost působení, jakékoliv vyspělé civilizace v tak dávné době. Všeobecně se uznává, vznik prvních kulturních civilizací k roku 3500 př.n.l. Před touto dobou vládl světu v pravěku, pračlověk. Archeologické nálezy, však tento fakt vyvrací a tak je stále více konspiračních teoretiků, kteří na zaniklé, velmi vyspělé a nám doposud nepochopené civilizace věří. Tito lidé, pro svá tvrzení, nepotřebují vysokoškolské diplomy, stačí jim logické uvažování.

Za kolébku lidstva se pokládá oblast, kde vzniklo písmo. Lidé se usazovali u vodních toků, kde budovali svá města. Voda, byla hlavním artiklem, při rozhodování, kde město vystavit. Pravěký člověk se začal podobat dnešnímu člověku zhruba před 10 000 lety př.n.l. a dokázal již vyrábět různé nástroje z kamenů a lovit. Předpokládá se, že vůbec první osídlení a vznik civilizací probíhal na území Mezopotámie. Obyvatelé se velice rychle v podstatě, během pár století, dokázali vyhoupnout na špičku a dominovali ostatním kmenům na celém kontinentu, možná i světě. Přibližně ve stejné době v severovýchodní Africe z pravěkých kultur se začal vytvářet i starověký Egypt. Avšak řecký filosof Platón, řadí Egypt mezi nejstarší civilizace a připisuje mu dataci starší než 9 000 let př.n.l. Dokonalá moudrost a úplné vědění, kněžské tradice a v neposlední řadě i filosofie, měla vzniknout právě zde. Dorozumívání pomocí hieroglyfů, nebo zachované stavby pyramid a chrámů, napovídají o egyptské vyspělé nadprůměrnosti, nebo mnohem starší dataci, vzniku této kultury, která se postupně vyvíjela, nikoliv po staletí, ale tisíciletí. Krásný a tajemný Egypt se stal nedostupný, díky islámské expanzi. Data a informace, jsou velice omezená, cenzurovaná, nebo přímo nedostupná. A tak se, o nejstarší civilizaci dozvídáme pouze to, co nikterak nemůže zpochybnit, nebo poškodit, prvenství a jedinečnost této země. Jednou větou, o Egyptě, dnes nevíme, ani základní informace. Není moc známé, že prehistorické artefakty, vykopané na území, vykazují zřejmé vlivy sumersko-mezopotámské kultury. To by znamenalo, že Sumer mohl položit základní kámen starověkého Egypta? Těžko hledat například souvislosti na tak, politicky nestabilním území, jako je Irák, Irán nebo Sýrie a to nahrává egyptské jedinečnosti. Podél břehů Nilu, byla objevena i celá řada skalních maleb, které potvrzují mnohem dřívější osídlení. Archaická doba, počátek, však zařazuje období I-II. dynastie, až do let (3150-2700př.n.l.) Velmi, krátká doba na skok z jeskyní do pyramid. Historici musí vyvracet důkazy o mnohem starším osídlení, protože by si protiřečili. Jednou se zapsalo, že dějiny dělíme na pravěk, starověk, novověk a tyto dějiny, přesně definují, dané období letopočtem. Tečka! A tak, o Egyptě, ani o pravěku v podstatě nevíme nic. To, ale neznamená, že když my neznáme, život z tohoto období, že neexistoval. Nám prezentovaná, pouhá představa o životě v pravěku, je dnes, již nedostačující! Nacházíme torza, architektonicky vyspělých měst, po celém světě. Tato města musel někdo navrhnou, schválit a vystavět. Žila v nich kultura, na takové úrovni, na jaké jsou jejich stavby. My jim nerozumíme, netušíme jak, byly vystavěny a pouze se domníváme proč a k jakým účelům sloužily. Za posledních sto let se člověk posunul ve všech směrech přímo kosmickou rychlostí.  Pokrok je součástí našich životů. Historie však, jakoby se zastavila a zůstala neměnná.

    

Starověká mystéria 


Pokud připustíme existenci Atlantidy, musela by podle vědců expandovat hluboko v pravěku. Vzhledem k tomu, že o pravěku víme velice málo, je tedy tato možnost reálná. Nikdo nikam nezapsal, že pravěké období vypadalo tak a ne jinak a že v něm žila pouze ta kultura a ne jiná. Co je psáno, to je dáno. A co není psáno, tedy nemohlo nikdy existovat? Hodně zvláštní názor. Období pravěku, zřejmě nevypadalo tak, jak je nám popisováno. Je to pouhá představa historiků. Podle níž jsou, ale tvořeny učebnice, které nám od ranného věku vštěpují jednu milnou teorii za druhou. 

Před potopou světa (10 930 př.n.l.) svět spravovala velmi vyspělá civilizace. Moudří kněží v Atlantidě, věděli, že se planeta nachází u konce jednoho cyklu a přechází do druhého cyklu. Tato událost s sebou nese vždy klimatické změny.  Kněží, kteří byli velice vzdělaní a dobře znali astrologii, své krále varovali. Nabádali je k opuštění své krásné a prosperující země. Mnoho z nich se, ale s tímto osudem smířit nechtělo. Jen hrstka moudrých, kteří se k mnichům přidali. Ostatní se rozdělili. Králové a jejich rodiny se vydali do svých úkrytů v horách. Zde měli vytesané celé rezidence do skal i se vším potřebným k přežití. A vyčkávali, jak se domnívali v bezpečné vzdálenosti. V samotném městě Atlantis, zůstalo vše na svém místě. Králové a kněží odvezli jen, to nejdůležitější a nejvzácnější. Všichni věřili tomu, že se navrátí zpět. Ostrov, však nemohl zůstat, bez dohledu! Vojáci, jejich rodiny a převážná část zemědělců, musela zůstat. Učenci podle propočtů a záznamů, dost přesně mohli předpovědět, co bude následovat, při změně cyklů. Věděli, že pokud zůstanou, zahynou, jako ti, co město odmítli a nebo nesměli opustit. Nechali si vystavět vory a lodě a na ně uschovali kroniky Atlantidy. Kataklyzma v podobě potopy světa, zemětřesení a tsunami, přišlo velice brzy. Kněží a jejich naslouchači, ale na ostrově již nebyli, odpluli na svých lodích a tak se i zachránili. Na lodích si odváželi pouze nástroje a domácí zvířata, záznamy o historii civilizace se všemi vládnoucími králi, popisy pokročilých technologii a vypluli směrem na východ od Atlantidy. Země se otřásala a voda z ledovců, zaplavila téměř veškerou souši. Ostrovy, města pobřeží, vše se proměnilo, během okamžiku v podmořská pohřebiště. Dosavadní svět, doslova zmizel. Zanikl. Když se kněží otočili směrem, kde zářila po tisíciletí Atlantis, neviděli nic, pouze mořskou hladinu. Nezahlédli ani siluety tamních hor. Zda králové, zde ukrytí se stihli přesunout na pevninu, nevěděli. Atlantis zanikla, tak jako mnohé další civilizace, při živelních pohromách. Svůj odkaz, však stihla zajistit. Kněží, již v této době věděli, že Egypt se rozprostírá na velice energeticky významném místě. O telurických silách věděli i jejich králové a na těchto místech nechali vystavět chrámy a pyramidy, které dokázaly odrážet, vytvářet a měnit vibrace planety. Jejich cíl cesty, směřoval právě sem. Když voda opadla, začali zde budovat staronovou kulturu, protože své základní energetické centrum, zde Atlantida již v minulosti dávno vystavěla. Době, po potopě říkali Nová doba-Zet Tepi. Země, vynořivší se z vod- Egypt. Sfinga, měla být vytvořena právě v této době na počest přelomu cyklů. Sluneční soustava, prošla z cyklu znamení Panny do cyklu znamení Lva. Sfinga, byla proto vystavěná s tělem lva a hlavou panny, která přímo hleděla na oblohu do souhvězdí lva. Sfinga, také byla strážkyní všeho vědění, které kněží do Egypta přivezli a uložili, právě v komorách, pod Sfingou. Kněží věřili, že existují stádia o odkrývání informací o bozích. V každém cyklu, byl člověk seznámen s principem božství. Po uplynutí cyklu, přišla nová víra a nové informace. Tyto cykly, vždy končí klimatickými změnami, tak jako při velké potopě. My, náš svět, se momentálně nacházíme v Novém cyklu, do kterého jsme se posunuli v roce 2012, ze znamení Ryb, do znamení Vodnáře. Tento rok jsme započali Nový cyklus od 0. Trasa planety, mezi každým znamením trvá 2 160 let. Podle kněží se jeden kosmický rok počítá na 25 920 let. Podobné počty mají i Mayové, kteří vypočítali obdobně, nejen konec jednoho cyklu, ale i konec jednoho kosmického roku. Svět přešel do další vývojové fáze. Podle západu, to jsou pouhé mýty. Proto se musela historie pozastavit v údajném pravěku. A proto jsme milně informováni o tom, kdy Egypt vznikl. Atlantští kněží a ti, co přežili, se měli definitivně přesunout do Egypta. Po páteři řeky Nilu, vystavěli chrámy. Každý chrám, sloužil jinému účelu, učení. S každým novým cyklem, přicházelo nové učení. Právě v těchto chrámech, učili kněze, aby vše co se naučili předávali dál. Lidé se v této době mohli zdokonalovat ve vědách, umění, vesmíru, reinkarnací, lékařství. Nejen kněží, ale i obyvatelé, byli vzdělaní a učení. Celá civilizace, byla logicky velice vyspělá. Symbolem kněží, kteří vládli pod stínem faraonů, bylo všem známé Horovo oko. Nalezneme jej všude, po celém Egyptě.


Ve stínu egyptských chrámů


Ženy v Egyptě měly stejná práva, jako muži. Mohly se vzdělávat v chrámech, jako kněžky. Školy a výuka v chrámech se stupňovaly podle stupně hladiny úrovně vědomí. Každý chrám, byl živoucí knihovnou, obsahující speciální informace. Základní stupeň trval 7 let. Zde se učili informace o vesmíru a jak ovládat, ty nejužší a nejsložitější centra těla. V Luxoru stojí chrám, kde se učili nauky o lidském těle. Chrám, byl rozvržen, jako lidské tělo a každá místnost se specializovala na jeden lidský orgán. Záznamy, byly vytepány do zdí a popisovaly přesně k čemu orgán slouží a jak se na něj naladit frekvenčně a meditačně. Po absolvování, kněžka, byla schopna vyléčit orgán pouhým přiložením rukou a napojením se na stejnou frekvenci a vibraci orgánu, který léčila. Učili se tak dlouho, dokud se nenaučili nakládat se svým tělem, jako s nástrojem. Následně pomocí meditace a příslušné frekvence, byli schopni léčit všechny orgány a uzdravovat. Tak, jako sám Ježíš.                      Hmota, pouze přijímá a smršťuje se, dávat znamená vyzařovat. Tak, popisují vibrační vlastnost duše. Lidské bytosti, nacházející se na určité úrovni, přijímají energii a zároveň ji zprostředkovávají lidem na nižší úrovni. Žáci se učili, že energie se skládá ze sedmi stupňů vibrační energie. Tělo má 7 čaker, transformačních center, kterými proudí vesmírná energie k nám. Každý člověk, užívá jedno z těchto sedmi center, podle vývoje své mysli. Čím více víme o vesmíru, tím více ho respektujeme a tím vyšší čakru používáme k transformaci energie. V pyramidách, bylo možné poznat nejvyšší, poslední energetickou čakru. Masa, materiálu pyramid, která obsahovala miliardy částeček křemene, vibrovala se zemí a vyráběla energii prostřednictvím molekulárního tření. Dnes již víme, že země má neuralgické body, zvané diamagnetické uzly, na nichž lze omezit působení gravitační síly země, kde může vzniknout supravodivost. Ta dovede zvýšit, ale i snížit přitažlivou sílu. Technologie využívaná k stavbě pyramid? A nebo, nalezený popis k výrobě betonu, který byl tvrdý jako skála? Po vysušení se hmota proměnila na kámen. Potom, by u všech staveb stačily formy na tento beton. Žádné vzdálené kamenolomy a desetiletí opracovávané kvádry, primitivními nástroji, které nebylo v lidských silách přemístit. Oni vypracovali projekt k stavbám, znali smysl těchto staveb, složité technologie a propočty  a nakonec pozvali tisíce dělníků, dali jim do rukou kladiva a dláta a desítky let čekali, až se stavby dokončí? Nejsložitější stavby, vystavěné nejprimitivnějším způsobem. Pokud dnes architekt navrhne složitou stavbu, na realizaci se podílí inženýři s odpovídající technikou. K architektonickým projektům je vždy i předpokládaný plán dokončení, doporučený materiál a technologie stavby. Egypt, byl vystavěn, nám neznámou technologii. Nejen samotné pyramidy, ale komplexi chrámů, všech soch a sloupů a obelisků, jsou vypracovány v ohromných rozměrech a vypovídají o neskutečné náročnosti. Nalezené svitky, které popisují stavby pyramid, nebo chrámů, jsou pozdějších dat. Je prokázáno, že chrámy se přestavovaly. Z jednoho chrámu se vzal materiál a vystavěl se druhý, pro aktuálního faraona. Takže dnešní umístění chrámů je na pozůstatcích, jiných chrámů a z jiných a mnohem starších období. Když, Egypt navštívil Hérodotos, řekl, že v Egyptě žijí nejspokojenější a nejzdravější lidé na světě. Za celé období, neměli potřebu rozšiřovat své území a proto místo válek, se mohli plně rozvíjet. Bohužel ostatní státy, které byly hluboko pod úrovní vědomí, atraktivní Egypt lákal. Egypt dobyla Persie, která zničila, co se jen zničit dalo. Fakta, která nám kněží zanechali se mylně a nepřesně transformují západním světem. Záměrně. Egypt profituje ze své upravené historie. Přeživší kněží se přesunuli dál na východ, až k samotnému pohoří Himalájí. Následná okupace a drancování země po staletích a tisíciletích, zanechala hlubokou jizvu Egyptu, která se nemůže již nikdy zcelit. Těžké hledat skutečné souvislosti.  

(autory  upravený  výtah pasáží z dokumentárního cyklu odvysílaného ČT - Okem boha Hóra)

Kněží z Atlantidy, při kataklyzmatu přepluli na východ, trvale se zde usadili a vytvořili Novou civilizaci. Na svou rodnou zem, ale nezapomněli. Zaznamenali vše, co udrželi v paměti. Svou historii, drželi v tajnosti, protože z ní naplno čerpali. Až když, viděli že úpadek je nevyhnutelný, rozhodli se své tajemství zvěčnit tím, že jej zapsali do svitků, zdí, chrámů a sloupů. Ale také vybrali jeden dominující národ, kterému své tajemství svěří. V podstatě poslední pojistka, pokud by, vše bylo zničeno. Chtěli, aby tato část historie, nebyla zapomenuta. Je to tedy úsek dějin, který je pro nás důležitý. Vypluje opět Atlantida po dvanácti tisíci letech, na povrch v celé, své kráse? V polovině cyklu kosmického roku, na přelomu znamení ryb a vodnáře. Ve velmi významném období lidských dějin?

Řecký filosof Platón, popsal bájný ostrov Atlantis, jako tisíce let starou civilizaci. Krásnou a nejbohatší zemi v celém Středomoří a možná i světě. S rozvinutým zemědělstvím a obchodem. Atlantis, měla být středem obchodního ruchu, sjížděli se sem kupci ze všech stran světa, jak po souši, tak po moři. Stát vlastnil rozlehlá území, kolem celého Středozemního moře, všechna přístavní města a ostrovy. Ale i značnou část pevniny. Její rozloha, byla přirovnávána k rozloze Libye s Malou Asii dohromady. Středu státu, měl dominovat ostrov v dokonale kulatém tvaru. Mosty spojovaly ostrov s pevninou ve všech směrech. Dalo se přes něj přejít na jiná území a ostrovy. Několika tisícičlenná galéra a vycvičené vojsko dohlíželo na pořádek a případné napadení. Srdce Atlantis, leželo uprostřed. Město Králů, potažené zlatem s chrámy a svatyněmi, které vypadaly nadčasově, dominující hradby, jezera a vodopády, sady a lesy, s rozličnou zvěří domácí i divokou, mnoho slonů a exotické zvěře sem doplavili na lodích z různých koutů světa, zejména však z Afriky. Sady a zahrady plnilo ovoce. Popis odpovídá Rajské zahradě. V četných lázních, rozmístěných po celém ostrově, vytékaly horké léčivé minerální prameny a léčivé vody. Lázní, bylo několik druhů. Speciálně pro ženy, muže, ale i dobytek a zvláštní pro koně. Hudba, zpěv, hry to vše, bylo součástí zde žijících obyvatel. Zemědělství, těžba, obchod se vytěsnil na pevninu a přístavní města. Pevnina zajišťovala, vše potřebné. Zvláštní od přírody, ale i po tisíciletí upravovanou lokalitu králi, měl tvořit ohromný kus země ve tvaru obdélníku. Z jedné strany svažující do moře z druhé strany pohoří, chránící území od severu. Celý obdélník země, měl být směrován k jihu. Platón popisuje tento díl země, jako velice výjimečný, až božsky dokonalý. Měl, být staletí upravován a zdokonalován v souměrný obdélníkový v podstatě poloostrov, kde žilo mnoho lidí a bylo mnoho statků. Byla to důležitá součást samotné Atlantis, která zajištovala, dříví ze vzácných stromů na stavby, ale i pastviny pro tisíce kusů dobytka. Tato část atlantského území, měla mít rozměr přibližně 546 krát 364 km, takže rozloha hodna menšího státu. Okolní ostrovy, byly posety stovkami pevností s vojskem. Sídlo králů, bylo dokonale střeženo a leželo uprostřed území. V podstatě, již střed s královským sídlem, tvořil ostrov. Možná právě zde, vznikla domněnka, že Atlantis, byla ostrovem, ale myšleno, bylo pouze ostrovní, sídlo krále. S tak rozsáhlým územím, by se nejednalo o ostrov, ale celý kontinent. A zde, prý, žilo deset kraleviců, kteří vládli spravedlivě, každý svému městskému státu. Každý z nich, vlastnil neskutečné bohatství a rozsáhlé území, stejným dílem. Protože sousední země, patřila vždy jednomu z bratrů, nebylo důvodu válčit a tak, jejich země nesmírně prosperovala a mohla se rozvíjet. Atlantis, měla vládnout tisíce let. Je vůbec reálné, aby takové impérium zmizelo aniž, by po sobě cokoliv zanechalo? Ostrov s palácem všech králů, zřejmě opravdu zmizel pod hladinou, ale co vše ostatní na pevnině? Platón, popisuje lokalizaci Atlantis v blízkém okolí, nebo přímo někde uprostřed Středozemního moře. Bylo, zde nalezeno doposud málo artefaktů? Toto místo vypovídá samo za sebe a potvrzuje, že slova významného mudrce a filosofa, mohla být založena na faktech z pradávné historie. K podrobnějšímu popisu bájného ostrova se vracíme v článku Atlantis II.