Obraz světa v poslední době ledové II.

09.12.2023

Kapitoly : Peru - Cusco - Coricancha, výzkum NASA 2008, Jerusalem a Skalní dóm, Baalbek a Jupiterův chrám, UNESCO...

V minulém článku( Obraz světa ....I.) jsme si představili  záhadné místo Jižní Ameriky - Puma Punku v Bolívii. Místo, které patří mezi největší světové záhady. Místní obyvatelé tvrdí, že jejich předci, když do této lokality přišli,  zbořeniště staveb, tu již byla. A kdo, jiný mohl postavit Sluneční bránu a vše co k ní patří, nežli bohové. Indiáni, tedy Tiwanacu, ani Puma Punku nepostavili a kdo tedy?

V roce 2017  satelitní snímky potvrdily, že celá zmiňovaná lokalita má větší rozlohu nežli 14 hektarů a lze zde rozeznat desítky podzemních staveb a robustních plošin, pro extrémní zátěž. Celá zmapovaná lokalita vypadá, jako vesmírná stanice s plošinami na přistání a vzlétnutí. Puma Punku je jedinečné místo na celém světě. Nic podobného, doposud nebylo nikde nalezeno. Vědci, kteří místo navštíví jen nevěřícně kroutí hlavou. Nechápou. Navíc se zdá, že lokalita, byla zničena záměrně.

Starodávných míst, které tvoří pozůstatky megalitických staveb, chrámů, měst, v horách na pevnině i pod mořem, máme po světě nespočet. Zajímavé je, že po generace se na těchto významných místech staví sice modernější stavby, ale základní kámen - lokalita - místo, zůstává. Kde v prvopočátku věků, kdosi postavil chrám, pro něj na významném a smysluplném místě, my do dnes stavíme své chrámy - kostely -  katedrály.  Po celé věky se tento fakt, opakuje u všech kultur světa. Proč?

Peru - Cusco - Coricancha

Při dobývání Ameriky, budoucí kolonizátoři, ničili vše původní, zažité a staré. Španělé drží v tomto prvenství. A tak se stalo i to, že při nevítané návštěvě Španělů v Cuscu, tito zbořili, ukradli a zničili co viděli... Zlato, bylo tím hlavním důvodem, ale oni se hájili vírou. Chrámy postavené předky, dobyté civilizace, se bořily a na jejich místech se stavěly nové. Je to nějaká pradávná šifra, která ale dává smysl pouze původním architektům. Ostatní jen tušili, že místa jsou nějak spojená s planetou a bohy a že je jejich povinností, vystavět své chrámy právě na zříceninách těch původních. Tím se, ale v podstatě zachovala prvotní myšlenka, jen ji nedokážeme prozatím rozluštit. 

Proč, se indiáni nebránili Španělům a dopustili svou říši zničit? V jejich proroctví, bylo zaznamenáno, že bohové, kteří pradávnou říši spravovali si odskočili na pár století, ale vrátí se zpět. Vyobrazení bohů vykreslovalo, statné mužské postavy s vousy. (podobné mezopotámské kultuře) Indiáni vousy nemají. Kroniky, také uváděly nějaké časové rozmezí, kdy se bozi mají navrátit. Když, conquistadoři dobyvatelé Incké říše, dorazili k pevnině, jejich statné postavy, vousy a koně, indiáni ještě neviděli a považovali je, za návrat očekávaných bohů. Místo obrany, jim vyšli vstříc.

Kostel Santo Domingo v Cuscu, byl vystavěn na torzu předešlého chrámu. Coricancha - chrám Slunce. Španělé kupodivu, nezničili celou stavbu. Podzemní prostory a základy hradby zůstaly stát, jako důkaz své původní podstaty a krásy. Tento chrám, nevystavěli ani místní obyvatelé. Stavba, zde již stála dávno před jejich příchodem. Chrám, měl několik lodí, okolo kterých stála hradba, která se opakovala třikrát. Tyto tři hradby, byly obloženy zlatem. (jako tři pásy, potažených hradeb, vzácným kovem, lemující Atlantis) Dnešní kostel lemuje, již pouze jedna hradba se základem, kde je přesně vidět původní a nastávající dostavba. (tento rozdíl je patrný u mnoha staveb z dávnověku) O zlatě si jen již vyprávíme. Ale i tak pozůstatky původního zdiva jsou bezkonkurenční. Naprosto dokonale opracované kameny, seřazeny do přesné linie. Jako když skloníte hlavu a díváte se na dnešní mramorovou dlažbu, tvořící podlahu. Jak to tenkrát, ale mohli dokázat?

Původní zdivo, Inkové opravdu nevystavěli  je moc sofistikované a oni to ani netvrdí. Naopak. Opět poukazují na bohy. Legendy vypráví, že uvnitř chrámu, byla místnost, kde se dalo spojit s bohem. Místnost měla výklenek (do dnes patrný a uchovaný) jakoby na vložení čehosi. A uvnitř výklenku jsou vidět přesně vytvořené díry a drážky, na co, se však můžeme pouze domnívat. Vypadá to jako na nějaké kabelové propojení s něčím. Snad se sem měl ukládat zlatý kotouč - sluneční disk. Zlaté slunce, bylo posvátné a po vložení do výklenku mělo podle legend, vytvořit jakýsi časoprostor a možnost, propojit se s bohem. Měl se zde aktivovat signál s vesmírem, protože bohové sídlí právě tam. Do zmiňovaného výklenku se zlaté slunce ukládalo a samotný chrám, byl velice uctívaný. Inkové dobře věděli, že chrám měl hluboký význam, oni ano, ale okupanti nikoliv!

O jakém propojení to, ale hovoříme? Copak se můžeme spojit s vesmírem? Bohy? Jinou planetou, kde tito bozi sídlí? Nebo mateřskou vesmírnou lodí odkud právě tito nadlidé přicházeli, aby lidstvo učili? Tím, že svou historii neznáme, můžeme jen těžko pochopit proč se stavěli zlaté chrámy s výklenky, které sloužily pro vesmírnou komunikaci. V každém případě, všechna tato místa jsou systematicky ničena po tisíciletí i když základy z nějakého důvodu, zůstávají. My, však, již dnes, jen těžko rozšifrujeme původní záměr. Zřejmě se jednalo o celou síť těchto božských míst, která na sebe navazovala. A pokud vládce přišel na správné místo, ve správný čas, mohl po té komunikovat s bohy. 

Chrámy, megality, pyramidy i celá města se stavěli podle přesného vzorce. Světová strana, rovnodennost, souhvězdí a samotné hvězdy. A to se jen obkresluje tisíciletí. Je to vše náhoda? Nebo konkrétní rovnice ke komunikaci s bohy?  Obelisky, pyramidy, chrámy nemají tvořit jeden celek?  V určitý čas, paprsek slunce osvítí sochy bohů. (Egypt) Ale, co když je to složitě provázané a musí slunce prosvítit i například na všechny původní zlaté špičky obelisků, aby se následně mohlo ukázat jedno konkrétní místo. (z Egypta bylo odvezeno nejméně 30 původních obelisku, které dnes stojí v hlavních evropských městech, podstata byla zničena) Energetické, frekvenčně silné a jedinečné. A v tomto bodě, by bylo možné se propojit s vesmírnou božskou energií? Nebo vytvořit i portál? My stále nechápeme a nevěříme, ale naši předci toto propojení znali. Jinak by nevkládali tolik energie do vymyšlené a nefungující teorie, kterou přesně kopírovali.

Puma Punku, snad dávný kosmodrom. Coricancha, snad portál. Neuniká nám něco? Jakoby starobylá místa chrámů a zbořených staveb, byla nějak systematicky propojena. Proč se, právě nad těmito lokalitami často vídá UFO? Vrací se dávní cestovatelé časem na místa, která vytvořili? Nebo jen chtějí více informací od Dětí bohů, kterým byla předána pradávná mystéria, jen si to neuvědomují a nepamatují? Mohou mít únosy lidí UFEM podtext této myšlenky? Třeba víme více nežli si dokážeme vůbec představit a oni hledají správný záznam, který můžeme mít uložen hluboko ve svém podvědomí.                                                                                                        

V roce 2008 - NASA - potvrzuje (má důkaz) že existují magnetické portály mezi Zemí a Sluncem. Tyto portály se otvírají každých 8 minut a umožňují přenášení částic s vysokou energií. Vzniká tak přenášení informací ze Země na Slunce a obráceně. Jsou to brány do jiných světů? Můžeme jimi cestovat, nebo se frekvenčně spojovat s vesmírem? A pokud se dokážeme spojit s vesmírem, můžeme komunikovat i s bohy? Pradávní stavitelé znali důvod proč, v jakém směru, v jakém ročním cyklu a podle kterého souhvězdí, vytváří své projekty. Jejich smysl je daleko hlubší, nežli pozorování hvězd, tvoření kalendářů a zemědělství. 

Od, poslední doby ledové všechny civilizace staví svá nejdůležitější sídla na starých základech.

Jerusalem

Král Šalamoun, dostal  přesný pokyn od boha vystavět mu chrám, do kterého bude moci uložit Archu úmluvy. Tuto výzvu již obdržel sice jeho otec král David, ale až Šalamoun mohl chrám vystavět. Bůh mu určil přesné místo na hoře Moria (Jerusalem - Izrael) a přesné architektonické rozpoložení stavby.  Na výstavbě původního šalamounova chrámu se podílelo i bratrstvo andělů, na příkaz boha. Chrám, byl nejposvátnější stavbou té doby. Božské místo, bylo následně zničeno Babyloňany. Ale opět vzápětí, znova vystavěno a znova zbořeno Římany, až muslimové na torza zničených chrámů vystavěli Skalní dóm a ten již nedovolili zbořit. Do dnes, je to nejposvátnější místo světa, kde se spojuje několik náboženství. Skalní dóm, nám přesně vykresluje podstatu o původním posvátném místě, na kterém se následně stavělo znova a znova a které se dochovalo, až do dnešních časů. Původní první chrám, byl vystavěn v 10 století př.n.l. a fungoval 4 století a ještě v 21. století, stojí na tomto místě, uctívaný a fungující chrám. A obdobně je to po celém světě. Existuje záznam, jak nad Skalním dómem levituje neidentifikovatelné těleso. Objekt se snáší nad chrám, po té se rozzáří a vystřelí vzhůru. Nikdo nedokázal identifikovat, co to mohlo být.

Baalbek

Monolitní torzo chrámu v Baalbeku (Libanon) stojí snad, od počátku lidstva. Dnes, jej známe jako Jupiterův chrám, ale Římané, jako mnoho kultur před nimi stavěli, pouze na pozůstatcích předcházejících chrámů. Ani Féničané nejsou autory i když chrám rekonstruovali, pro svého boha Baala. Opět se zde opakuje historie, původní první chrám, byl zbořen a obratem na stejném místě, byl vystavěn nový. Dlouhá řada staveb po sobě. Proč, ale stále na stejném místě? Pouze z úsporných důvodů? Ne, původní místa, musí mít důležitější význam. Tvoří, tato místa nějaké frekvenční body, které pomáhají spojení s bohy a vesmírem?  Mohou tam, být zakomponované portály, kterým mohou porozumět a procházet jimi,  jen ti vyvolení?

Jupiterův chrám má základy ze tří ohromných kvádrů, které váží asi 800 tun jeden. Jejich rozměry jsou  20x4x4 metry a jsou přesně vyskládány ve výšce 6 metrů na dalších menších kvádrech. Nemyslitelná, manipulace pro člověka. Při době o které hovoříme, prostě nereálné! Z těchto kvádrů je vytvořen základ, jakási plošina, která by mohla tvořit rampu. A na té plošině následně všechny kultury vystavěly své chrámy. Plošina, je robustní a vydržela, by velmi těžké stroje. V sumerském eposu Gilgameš se o tomto místě hovoří a je to právě, to  místo, kde hrdina na vlastní oči vidí startovat mimozemská plavidla a snad s posádkou i rozpráví. Prý, zde mělo proběhnou vůbec první setkání mimozemských entit z lidmi. I kniha Henochova popisuje sestoupení andělů na horu Hermon (Libanon) která leží nedaleko Jupiterova chrámu. Pro lidstvo, by tato místa, byla nesmírně důležitá a tak, by jistě chtěli, aby nebyla zapomenuta. Každý panovník se srovnává s božskou nadřazeností a tak logicky sice boří paláce protivníků, ale jen aby obratem stavěl na základech svá nová sídla. Tím vlastně v jistém smyslu zachovává historii. Pokud by se po tisíciletí nestavěl jeden chrám na tom samém místě, dnes by jistě zmiňovaná baalbecká plošina, byla zničena, zasypána a nebo, by byla zakomponována do moderní stavby a to bychom již neměli o čem psát a přemýšlet. Naši předci takto uchovali, až do dnešních dnů fakta o snad i předpotopních kulturách. 

Víme tedy, že dnešní archeologická naleziště mohou, být pozůstatky mnohem starších civilizací. Také víme, že je mnoho posvátných míst po celém světě, které jsou dnes chráněny. Tyto památky byly pro naše předky posvátné, nebo významné a pro nás dnes, jsou kulturním dědictvím. Ale my bychom se měli zamyslet, NE nad tím CO naši předci rekonstruovali a překopírovali, ale nad tím KDO tyto stavby vystavěl, jako první a tím zajistil i posvátnost a nesmrtelnost, určených zemských bodů. Proč, se dozvídáme pouze okrajové dějiny a nikoliv základ. Kdo, rozhoduje o tom, co archeologové smějí uveřejnit a co nikoliv?

UNESCO

UNESCO - pamět světa. Tato světová organizace má 194 členských zemí a spadá pod OSN. Podporuje vzdělání, kulturu, vědy a Světový mír. Pokud památka připadne pod ochranu UNESCA, musí její správce, tedy stát, ve kterém se památka nachází, dodržovat určitá pravidla. Tento stát dostane finanční pomoc k ošetření a zachování této památky. Pokud je potřeba dostane i podporu výzkumu a školení. Na druhou stranu se bez svolení rady k památce již nemusí nikdo dostat, nemusí být povolen další výzkum, pouze ten který rada schválila. Tento výzkum, ale nemusí být dostatečný a může značně zkreslovat základní informace o památce. Památka je katalogizována a zařazena do nějaké časové osy. Následné výzkumy a fakta, která na sebe logicky navazují již nemusí, být brána na zřetel.

 Pokud v této radě sedí konzervativci, pro které jsou předpotopní vyspělé civilizace pouhou utopií, nikdy nedovolí, tyto památky zkoumat dál a již vůbec ne přepisovat jejich vznik a snad i možné souvislosti. Tato organizace, jistě mnoho významných památek chrání a ošetřuje, ale zároveň má nad nimi i naprostou kontrolu a rozhoduje o prezentaci a dalším výzkumu. Všechna významná nejstarší místa, stavby i celé lokality světa, jsou pod ochranou UNESCA a náš výzkum historie se zastavil před sto lety. Dokola opakujeme stále stejné fráze, které ale dnes již jsou dávno zastaralé a nepravdivé. Přes to se historie nepřipisuje. Žijeme v 21. století,  archeologové mají  k dispozici moderní technologie průzkumu a jejich práce se zkrátila z desítek let na měsíce. Satelitní archeologie odkrývá podmořská města i stavby pod zemskou úrovní. Dokážeme mapovat, kde, kdy jaká kultura mohla žít, protože my vidíme i náznaky potopených ostrovů a kontinentů. Lidstvo je ve svém historickém výzkumu velmi daleko a pod tíhou důkazů se již musí odkrýt i ta zakázaná historie, kterou před námi tak pečlivě střeží. Je vůbec reálné, aby vědci všech 194 zemí UNESCA neviděli na mnoha spravovaných památkách, mnohem starší původ nežli uvádí? A nebo je to celé záměr?