Středomoří, kolébka mnoha vyspělých kultur 

01.03.2023

KAPITOLY: VNITŘNÍ MOŘE ATLANTSKÉHO OCEÁNU - STŘEDOMOŘSKÉ CIVILIZACE - MOŘE VYDÁVAJÍ SVÁ SVĚDECTVÍ -

Středomořské civilizace

Středozemní moře, vnitřní moře Atlantického oceánu s řadou vlastních, okrajových moří a zálivů. Domov mnoha ostrovů, souostroví a mnohačetných, významných přístavů. Oblast je silně tektonicky činná a dochází zde k častým zemětřesením. Moře spojuje tři kontinenty, Afriku, Evropu a Asii. Je tento fakt důvodem, proč  místo, je od nepaměti vyhledáváno a osídlováno nejrůznějšími kmeny? Asi ano. 

Oblast Středomoří je po celá tisíciletí velmi atraktivní lokalitou. Nekončící války a boje o výjimečné území, jsou aktuální ještě i dnes a asi to tak zůstane na vždy. V dávných dobách se tu vystřídalo mnoho významných kultur. V naší paměti, jistě nalezneme tři nejznámější, Řecko, Řím, Egypt. Ale, okolo Středozemního moře se vystřídala celá řada velmi významných civilizací, které zřejmě i ovlivnili ty nejznámější. Starověký semitský národ, který jistě do této skupiny patří, jsou  Féničané. Nejen zdatní válečníci, kteří si podmanili Středomoří, ale i farmáři, řemeslníci, mořeplavci, obchodníci. Kolonizovali značnou část pobřeží a pevniny. Jejich přístavní města, byla hlavním obchodním dopravním uzlem Středozemního moře. 

Tak jako, Kartágo, které leželo v  Severní Africe (Tunisko) obklopené pobřežím a mořem. Město se osamostatnilo a stalo se velmocí a konkurencí Starověkého Říma. Bylo v čele dalších městských států, které prosperovaly a Kartágo uznávaly. Državy, které Kartágo spravovalo se táhly daleko na západ. Expandující civilizace, která, ve své době, patřila mezi první. Jedna z mnoha významných kultur, které zanechaly historickou stopu svého bytí v oblasti Středozemního moře. Městský stát Kartágo, bylo nakonec zničeno a dobyto Římem, aby následně mohlo, být vystavěno novým vládcem.

 Jedna kultura, jedna celá civilizace, ustupuje druhé silnější. Řím, dobyl a následně vládl, nad všemi zeměmi známého světa a to nejen v oblasti Středomoří. Římská velmoc, začala zanikat, až po rozdělení na Západořímskou  a Východořímskou říši. Po tomto rozdělení se již nikdy neobnovila moc, síla a sláva starého Říma. Římské impérium vyšumělo v hlubinách času. Kolik válek vedlo, kolik otroků zajalo, kolik měst vyplenilo, kolik lidí muselo zemřít. Pro slávu a moc, která trvala pár století. Snad lidé jednou pochopí a poučí se, že války je nikam neposunou, ale naopak zastaví a zničí.

 Civilizací, které se vyhouply na vrchol je mnoho a mnoho dalších o kterých, se již nikdy nedozvíme. Vznikají a zanikají, ale každá po sobě zanechá nějakou stopu, kterou dříve, nebo později nalezneme. Kultura Středomoří, byla velice výrazná a rozšířená. Je to část světa, kde se tvořila historie, nejednoho kontinentu. Mezi nejstarší civilizace řadíme Staroegyptskou, ta má však své konkurenty. Starověké Řecko, nebo civilizace vzniklé v Mezopotámii. Celý východ má hluboké kořeny v dávné minulosti, což potvrzují archeologické nálezy, datované i desetitisíce let př.n.l. Na mořských dnech Středomoří, jsou nalézána celá města a jednoznačně, tak určují velmi významnou historickou lokalitu. Není druhého, takového místa na světě, kde by se střídalo v průběhu tisíciletí, tolik významných civilizací a kultur, v podstatě v jedné lokalitě. Rozsáhlá oblast Středozemního moře, již dlouhá léta vydává svá svědectví o dávných časech a přes to je středomořská kronika stále neúplná. Jakoby jsme ani tuto kroniku, nikdy dopsat nechtěli. Datace, mnoha nálezů je stále velkou nekončící otázkou. (blíže k dějinám Středomoří v článku Dějiny podle Hérodota)


Moře, vydávající svá tajemství


    

 

Oceány pokrývají 70% naší planety. Jejich součástí jsou moře a zálivy. Slaná voda dokonale konzervuje vše, co při svých atacích pohltí. Při různých živelních pohromách dokáže spláchnout celá města a kilometry pevniny. Hladina oceánů stoupá a utváří ráz krajiny k obrazu svému. Čistou, rovnou a průzračnou masu vody, kam jen lidské oko dohlédne. Není soudce, který by jí soudil, pro její někdy zničující výtvory. A tak, co svět stojí, se opakuje stále stejný scénář. Zemětřesení, žhavá láva, tsunami, dopad meteoritů, tání ledovců a v důsledku všech pohrom, potopy, záplavy, tvoření nových moří a zálivů. Co, bylo nahoře je nyní dole a naopak. Ostrovy, města i kontinenty se během několika hodin ocitají pod mořskou hladinou. Celé civilizace doslova zmizí a nic po nich nezůstane. Žádný záznam, kronika, nic. Nejsmutnější scénář. Byly, zde a nic po nich nezůstalo, to je to samé, jako by vůbec neexistovaly. 

Díky dnešní moderní technice, však začínáme pomalu, ale jistě rozplétat tajemství spojená se vším, co kdysi moře, pohltilo do svých útrob. Ve všech koutech světa se začínají identifikovat podmořské nálezy prastarých staveb, ohromných zdí, pyramid i celých měst s ulicemi a domy. Zachovalé jsou sochy i mozaiky z domů a chrámů. Karafy a rozličné nádoby. Kamenné desky s nápisy. Moře zakonservovalo život a  okamžik zániku. Mezi poslední nálezy, podmořských měst patří i Heraklion. Torzo potopeného města, nalezeného asi 30 km od Alexandrie v Egyptě. Prý, zde, byly nalezeny perfektně zachovalé zbytky starodávného města. Kamenné desky s řeckými a egyptskými nápisy. Nádherné a zachovalé sochy. Heraklion, byl významným obchodním přístavem, dokud jej nepohltilo moře, tak jako mnoho přístavů ve Středozemním moři. Díky aktivní vulkanické činnosti této oblasti, zde dochází k častým zemětřesením. Nyní však ukryté a znovu nalezené  město, začíná vypovídat svůj příběh a potvrzuje tím svou existenci, která byla zaznamenána. Dalším nalezeným městem je Heliké. Město kleslo, pod hladinu moře v důsledku zemětřesení a následné tsunami. Jeho zánik, byl okamžitý. Nad téměř nepoškozeným potopeným městem prý vznikla laguna a bylo jej možno pozorovat z hladiny celá staletí. Časem, však město bylo zaneseno kalem a sedimenty a zmizelo navždy z očí i myslí. 

Torzo města, bylo nalezeno, až v roce 2000. Podle artefaktů, bylo možno s jistotou určit, že se jedná opravdu o Heliké. Navíc se ukázaly i další  vrstvy osídlení, což potvrzuje, že město má daleko starší základ, než se mínilo, stejně jako další antické město Pavlopetri, nedávno objevené  poblíž Řecka. Město ukazuje na minojskou kulturu, avšak, nebylo zařazeno a tak své novodobé jméno dostalo po nálezci. Ani pobřeží Itálie není pozadu. Baiae, podmořské město římských císařů. O jeho osud se zřejmě postaral Vesuv. Město se nachází nedaleko Pompejí. Překrásné nalezené sochy umístili do muzea, ale na dno položili zpět duplikáty, pro zachování originality. Místo je možné v doprovodu potápěče navštívit. Středozemní moře vydává jedno potopené město za druhým. Pomalu, bude reálné vytvořit maketu celého Středomoří, jak v dávných časech opravdu vypadalo. U každého, nově nalezeného města, tuhne krev v žilách, při myšlence, že by se mohlo jednat o bájnou Atlantidu. Ostrov, který popsal ve svém díle, řecký filosof Platón. Prý je to pouhý mýtus. Smyšlená báje, prezentovaná autorem. Na těchto stránkách se točíme, okolo Středomoří a připomínáme jedinečnost tohoto místa. Platón, popisuje místo ostrova, dosti zamlženě, ale jednoznačně hovoří o stejné lokalitě. K břehům Středozemního moře, se vracíme a zdůrazňujeme, že místo bylo opravdu mimořádně oblíbené a v každém případě hodno, nést  takovou civilizaci, jakou  Atlantida, byla.